Hvordan virker iMedicate?

Dette værktøj, vil hurtigt gøre dig i stand til at beregne mængden af produkt, der skal bruges til at behandle produktionsdyr. Beregningen er baseret på baggrund af doseringen, skrevet på produktets pakning.

Værktøjet er udviklet af Dechra Veterinary Products efter ide af Morten Vibjerg. Det hjælper der med at beregne mængden af produkt der skal bruges per dag, og mængden af stamopløsning der skal blandes for at administrere produktet.

Du starter med at vælge mellem en række forskellige parametre, der vil føre dig igennem forskellige trin. Da dosering af produktet kan variere landene imellem, er doseringsvejledningen specifikt for landet. Der er mulighed for at vælge et andet sprog end landets sprog. Landet er bestemmende for hvilken dosering der beregnes.
Med denne vil doseringsvejledning kan dosis beregnes for dig på et par sekunder, samtidig vil den minimere risikoen for fejl. Det vil hjælpe til at sikre korrekt behandling af dyrene, og forhindre problemer, der kan opstå ved fejldosering, såsom underdosering/overdosering og problemer med vandforsyningssystemet.

Værktøjet er tilgængeligt på websiden imedicate.eu, og som en App der kan downloades til iPhone, Blackberry eller Android.

Det gør dig også i stand til hurtigt at få adgang til produktinformation og kontakt til en medarbejder i Dechra hvis du har brug for hjælp.

J.nr. 61344
7. juni 2012

Forretningsbetingelser for ScanimalHealth ApS´ og Eurovet Animal Health BV

Forretningsbetingelser for ScanimalHealth ApS´ og Eurovet Animal Health BV

1) Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver persons (herefter benævnt Brugers) brug/anvendelse af ScanimalHealth ApS´ og Eurovet Animal Health BV´ software/program/App (herefter benævnt Producent) til iMedicate (herefter benævnt Produktet).

2) Produktet er alene tiltænkt anvendt erhvervsmæssigt af dyrlæger – samt folk med tilsvarende dyrlægefaglige kvalifikationer – idet produktet anvendes til beregning af dossering af medicin til behandling og forebyggelse af sygdomme i dyrehold (landbrug). Anvendelse af Produktet fratager således ikke Brugeren dennes normale ansvar for korrekt dossering og det fremhæves, at Produktet alene er tiltænkt som et supplement til den normale dyrlægefaglige beregning.

3) Produktet skal anvendes i overensstemmelse med de af Producenten til enhver tid gældende retningslinjer og må ikke uden skriftlige accept anvendes til andet end det konkret godkendte formål. Producenten kan ophæve eller ændre en Brugers brug af Produktet – eller ændre Produktet – uden forudgående varsel.

4) Brugeren eller tredjemand kan i intet tilfælde gøre erhvervsansvar gældende mod Producenten, medmindre Producenten har handlet groft uagtsomt eller forsætligt jf. dansk rets almindelige regler.

5) Producenten påtager sig intet produktansvar for erhvervstingsskade forvoldt af defekter ved det leverede Produkt over for hverken Brugeren eller tredjemand, herunder for skade på, eller forvoldt af, produkter, der er fremstillet af Brugeren, eller på produkter, hvori de af Producentens leverede Produkter indgår.

6) Producenten er i intet tilfælde ansvarlig for Brugerens eller tredjemands indirekte tab, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, eller andre økonomiske konsekvenstab. Producenten er heller ikke i noget tilfælde ansvarlig for tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, tilbagekalde eller tilbagetrække, udbedre, omlevere, tilintetgøre, eller bortfjerne defekte Produkter leveret af Brugeren eller defekte produkter, hvori de af Brugeren leverede produkter indgår.

7) Enhver tvist mellem Bruger/tredjemand og Producenten skal løses i overensstemmelse med dansk ret - desuagtet dansk international privatret måtte føre til, at et andet lands lov skal finde anvendelse - og med Københavns Byret som værneting.